การวิจัยร่วมกัน

วิจัยและพัฒนา

การวิจัยร่วม Collaborative research

งานวิจัยประเภทนี้มักเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยส่วนใหญ่แล้ว สถาบันการศึกษาจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในงานวิจัย จากการใช้พื้นที่บ่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในฟาร์ม การจัดหาที่พัก รวมไปถึงความช่วยเหลือในการดำเนินงานสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ส่วนผลประโยชน์ที่ทางน้ำใสฟาร์มจะได้รับคือการพัฒนามาตรฐานด้านงานวิจัย และโอกาสในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ สำหรับวินิจฉัยและวิเคราะห์ ซึ่งมีอยู่แทบทุกสถาบันการศึกษา สิ่งที่สำคัญคือหัวข้อการวิจัยจะต้องเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย หัวข้องานวิจัยร่วมที่ผ่านมามีตั้งแต่เรื่องโรค เทคโนโลยีในการเลี้ยง อาหาร และการจัดการโรงเพาะเลี้ยง ส่วนใหญ่แล้ว น้ำใสฟาร์มจะเป็นฝ่ายริเริ่ม แต่ไม่เสมอไป และทางฟาร์ม ยินดีเสมอที่จะรับข้อเสนอเกี่ยวกับการทำวิจัยร่วมกัน