ราคาส่งออก

ราคา

ราคาส่งออก

จำนวนที่ซื้อ ราคาเป็นบาท ราคาเป็น $US ต่อ 100 ตัว
ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง
<10,000 0.90 1.20 3.00 4.00
<20,000 0.80 1.10 2.67 3.67
<30,000 0.75 1.05 2.50 3.50
<50,000 0.70 1.00 2.33 3.33
>50,000 0.65 0.95 2.17 3.17
>100,000 0.60 0.90 2.00 3.00
ราคานี้เป็นราคาของปลาตัวอ่อนขนาด 1 นิ้ว (0.2 กรัม)  ไม่รวมค่าวัสดุการบรรจุ และค่าขนส่ง
จำนวนราคาขั้นต่ำ: 5,000 บาท/การสั่ง 1 ครั้ง
บาท/$US = 30

การบรรจุและการขนส่ง

เราสามารถขนส่งทางอากาศ สำหรับตัวอ่อนเพศเดียวขนาด 1” หรือตัวอ่อนว่านน้ำ (โดยยังไม่แยกเพศ) ไปยังสนามบินนานาชาติได้หลายแห่งทั่วโลก โดยจำนวนปลาที่บรรจุต่อกล่องจะลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นตามตารางต่อไปนี้

ปลายทาง ระยะเวลาขนส่ง (ชั่วโมง) จำนวนปลาตัวอ่อนต่อลัง
ลูกปลาขนาด 1” เพศเดียว ตัวอ่อนว่ายน้ำ
ประเทศไทย 6 ถึง 10 3,000 20,000
เอเซีย, ใกล้เคียง 10 ถึง 15 2,000 15,000
เอเซีย, ไกล 15 ถึง 20 1,800 12,000
ตะวันออกกลาง 15 ถึง 20 1,800 12,000
ยุโรป 25 ถึง 35 1,400 10,000
แอฟริกา 30 ถึง 45 1,000 8.000
สหรัฐอเมริกา 35 ถึง 45 1,000 8,000

ราคาบรรจุต่อกล่อง

รายละเอียด ค่าบรรจุต่อกล่อง
บาท $US
ค่ากล่องโฟม 80 2.67
ค่าบรรจุ 35 1.17
รวม 115 3.83
บาท/$US = 30

ถ้าระยะทางในการขนส่งเพิ่มขึ้นค่าขนส่งและความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น  “น้ำใส” จึงไม่แนะนำส่งปลาเพศเดียวไปในระยะทางที่เกิน 35 ชั่วโมง  ในกรณีดังกล่าว ขอแนะนำให้ซื้อตัวอ่อนว่ายน้ำ ในชุด  “ทำด้วยตัวเอง” (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอ่อนว่ายน้ำ)

ขั้นตอนในการส่งออก

“น้ำใส” จะจ้างทาบริษัทรับขนส่งสินค้าให้มารับปลาจากฟาร์ม และจัดเรื่องการขนส่งทางอากาศ หากลูกค้าต้องการขอใบเสนอราคา คำถามแรกที่ต้องตอบคือ มีสายการบินไหนบ้างที่บินจากกรุงเทพฯไปยังเมืองปลายทางโดยยอมบรรทุกปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเกือบทั้งหมดของสนามบินนานาชาติใน เอเซีย ตะวันออกกลางหรือยุโรปจะมีบริการนี้ แต่ถ้าปลายทางอยูในแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ จะม่มี หนทางประการหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาคือ ลูกค้าจะต้องหาบริษัทที่รับขนถ่ายสินค้าซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ใกล้สนามบินหลักและสามารถถ่ายปลาไปยังสายการบินที่ยอมขนส่งปลาที่มีชีวิตนั้น ไปยังปลายทางสุดท้ายได้

ตัวอย่างเช่น ไม่มีสายการบินใดยอมบรรทุกปลาที่มีชีวิต จากกรุงเทพฯ ไปยังเมือง Bogota ในประเทศโคลัมเบีย แต่ทาง “น้ำใส” สามารถส่งปลาไปยังบริษัทรับขนถ่ายสินค้าที่เมืองไมอามี่ได้ ซึ่งบริษัทนี้จะรับผิดชอบดูแลในเรื่องการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางต่อไป แต่ทาง “น้ำใส” ไม่มีตัวแทนที่จะจัดการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ทางลูกค้าต้องติดต่อและทำความตกลงกับตัวแทนของบริษัทรับขนถ่ายสินค้าด้วยตัวเอง ในกรณีที่ลูกค้าสามารถจัดหาบริษัทรับขนถ่ายสินค้าได้ ทาง

“น้ำใส” สามารถออกเอกสารตัวอย่างใบเรียกเก็บเงินค่าขนส่งสินค้าทางอากาศที่กำหนดโดย บริษัทขนส่งสินค้าให้ได้ เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการต่อและเริ่มนับหนึ่งหรือไม่

เอกสารการนำเข้า

หากจะนำปลาที่มีชีวิตเข้าประเทศ จะต้องใช้เอกสารประกอบจำนวนมาก ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ การติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสอบถามเรื่องขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกค้าจะต้องดำเนินการ ครั้งแรกอาจจะขลุกขลักอยู่บ้าง แต่จะง่ายขึ้นเมื่อคุ้นเคยกับระเบียบวิธีการต่างๆ “น้ำใส” สามารถจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้ได้ คือ

ชนิดเอกสาร ราคา การออกเอกสาร
บาท $US
ใบแจ้งหนี้ 0 0 ก่อนการขนส่งพอสมควร
ใบแสดงรายการหีบห่อ 0 0 ก่อนการขนส่งพอสมควร
ใบรับรองสุขภาพ 1,800 60.00 1-3 วันก่อนการขนส่ง
ใบแสดงแหล่งกำเนิดต้นทาง 500 16.67 1-2 วันก่อนการขนส่ง
ใบรับรองว่าไม่ใช่สินค้าตัดแต่งพันธุกรรม 0 0 ก่อนการขนส่งพอสมควร
ใบตราส่งสิ้นค้า (ล่วงหน้า) 0 0 1-2 วันก่อนการขนส่ง
ใบตราส่งสินค้า 100 3.33 หลังจากการตรวจปลาที่สนามบิน

ทางลูกค้าต้องจัดเตรียมขื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร เพื่อใช้ในการกรอกเอกสาร โดย น้ำใส จะจัดส่งไปให้ ทาง อีเมล์ (โดยการสแกน) และ/หรือทางโทรสารทันทีที่เอกสารพร้อม

ค่าระวางสินค้า

ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งสินค้าขนาดใดก็ตาม หรือส่งไปที่จุดหมายปลายทางไกลเท่าใดก็ตาม จะมีราคาที่กำหนดไว้ตายตัวสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งออกดังนี้

รายละเอียด ราคาต่อการขนส่ง
บาท $US
ค่าศุลกากร 350 11.67
ค่าอากร 13 0.43
ค่าออกใบขนส่งสินค้า 100 3.33
ค่าใช้ terminal 140 4.67
เอกสารส่งออก 540 18.00
ค่าบริการขนส่ง 500 16.67
ค่าจัดส่งไปสนามบิน (ไม่เกิน 55 ลัง) 1,300 13.33
รวม 2,943 98.10
บาท/$US = 30

แต่ละสายการบิน จะคิดอัตราค่าบริการที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของการขนส่งแต่ละครั้ง โดยปกติ ถ้าขนาดของสินค้าที่ส่งออกมีขนาดใหญ่ขึ้น ค่าระวางต่อกิโลกรัมจะลดลง  นอกจากนี้ ราคาและระยะเวลาในการขนส่งจะต่างกันระหว่างสายการบินที่ต่างกันด้วย และมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยบางสายการบินอาจมีค่าใช้จ่ายเฉพาะอื่นๆที่นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ดังนั้น ทาง “น้ำใส” จึงไม่สามารถให้ค่าระวางที่ถูกต้องและทันสมัย ได้ใน website นี้

“น้ำใส” ยินดีจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าบนพื้นฐานของราคาในปัจจุบันของสายการบิน โดยขอเวลา 2-3 วันเพื่อให้บริษัทรับขนส่งสินค้าได้ติดต่อประสานงานกับสายการบินที่ลูกค้าระบุมา  หากทางลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินที่บินไปยังสนามบินนานาชาติปลายทางที่ระบุมาจะเป็นพระคุณยิ่ง