ราคาส่งออก

ราคา

ราคาส่งออก

จำนวนที่ซื้อ ราคาเป็นบาท ราคาเป็น $US ต่อ 100 ตัว
ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ ปลานิลแดง
< 10,000 0.90 1.20 3.00 4.00
< 20,000 0.80 1.10 2.67 3.67
< 30,000 0.75 1.05 2.50 3.50
< 50,000 0.70 1.00 2.33 3.33
> 50,000 0.65 0.95 2.17 3.17
> 100,000 0.60 0.90 2.00 3.00
ราคานี้เป็นราคาของปลาตัวอ่อนขนาด 1 นิ้ว (0.2 กรัม)  ไม่รวมค่าวัสดุการบรรจุ และค่าขนส่ง

จำนวนราคาขั้นต่ำ  : 5,000 บาท/การสั่ง 1 ครั้ง

บาท/$US = 30
 

การบรรจุและการขนส่ง

เราสามารถขนส่งทางอากาศ สำหรับตัวอ่อนเพศเดียวขนาด 1” หรือตัวอ่อนว่านน้ำ (โดยยังไม่แยกเพศ) ไปยังสนามบินนานาชาติได้หลายแห่งทั่วโลก โดยจำนวนปลาที่บรรจุต่อกล่องจะลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นตามตารางต่อไปนี้

การบรรจุ

ปลายทาง ระยะเวลาขนส่ง (ชั่วโมง) จำนวนปลาตัวอ่อนต่อลัง
ลูกปลาขนาด 1” เพศเดียว ตัวอ่อนว่ายน้ำ
ประเทศไทย 6 ถึง 10 3,000 20,000
เอเซีย, ใกล้เคียง 10 ถึง 15 3,000 15,000
เอเซีย, ไกล 15 ถึง 20 1,800 12,000
ตะวันออกกลาง 15 ถึง 20 1,800 12,000
ยุโรป 5 ถึง 35 1,400 10,000
แอฟริกา 30 ถึง  45 1,000 8.000
สหรัฐอเมริกา 35 ถึง 45 1,000 8,000
 

ราคาบรรจุต่อกล่อง

รายละเอียด ค่าบรรจุต่อกล่อง
บาท $US
ค่ากล่องโฟม 80 2.67
ค่าบรรจุ 35 1.17
รวม 115 3.83
บาท/$US = 30
 

ถ้าระยะทางในการขนส่งเพิ่มขึ้นค่าขนส่งและความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น  “น้ำใส” จึงไม่แนะนำส่งปลาเพศเดียวไปในระยะทางที่เกิน 35 ชั่วโมง  ในกรณีดังกล่าว ขอแนะนำให้ซื้อตัวอ่อนว่ายน้ำ ในชุด  “ทำด้วยตัวเอง” (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอ่อนว่ายน้ำ)

ขั้นตอนในการส่งออก

“น้ำใส” จะจ้างทาบริษัทรับขนส่งสินค้าให้มารับปลาจากฟาร์ม และจัดเรื่องการขนส่งทางอากาศ  หากลูกค้าต้องการขอใบเสนอราคา คำถามแรกที่ต้องตอบคือ มีสายการบินไหนบ้างที่บินจากกรุงเทพฯไปยังเมืองปลายทางโดยยอมบรรทุกปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเกือบทั้งหมดของสนามบินนานาชาติใน เอเซีย ตะวันออกกลางหรือยุโรปจะมีบริการนี้  แต่ถ้าปลายทางอยูในแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ จะม่มี  หนทางประการหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาคือ ลูกค้าจะต้องหาบริษัทที่รับขนถ่ายสินค้าซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ใกล้สนามบินหลักและสามารถถ่ายปลาไปยังสายการบินที่ยอมขนส่งปลาที่มีชีวิตนั้น ไปยังปลายทางสุดท้ายได้

ตัวอย่างเช่น  ไม่มีสายการบินใดยอมบรรทุกปลาที่มีชีวิต จากกรุงเทพฯ ไปยังเมือง  Bogota ในประเทศโคลัมเบีย  แต่ทาง “น้ำใส” สามารถส่งปลาไปยังบริษัทรับขนถ่ายสินค้าที่เมืองไมอามี่ได้ ซึ่งบริษัทนี้จะรับผิดชอบดูแลในเรื่องการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางต่อไป  แต่ทาง “น้ำใส” ไม่มีตัวแทนที่จะจัดการในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ทางลูกค้าต้องติดต่อและทำความตกลงกับตัวแทนของบริษัทรับขนถ่ายสินค้าด้วยตัวเอง  ในกรณีที่ลูกค้าสามารถจัดหาบริษัทรับขนถ่ายสินค้าได้ ทาง

“น้ำใส”  สามารถออกเอกสารตัวอย่างใบเรียกเก็บเงินค่าขนส่งสินค้าทางอากาศที่กำหนดโดย  บริษัทขนส่งสินค้าให้ได้  เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินการต่อและเริ่มนับหนึ่งหรือไม่

เอกสารการนำเข้า

หากจะนำปลาที่มีชีวิตเข้าประเทศ จะต้องใช้เอกสารประกอบจำนวนมาก  ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ การติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสอบถามเรื่องขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญที่ลูกค้าจะต้องดำเนินการ  ครั้งแรกอาจจะขลุกขลักอยู่บ้าง แต่จะง่ายขึ้นเมื่อคุ้นเคยกับระเบียบวิธีการต่างๆ      “น้ำใส” สามารถจัดเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้ได้ คือ

ชนิดเอกสาร ราคา การออกเอกสาร
บาท $US
ใบแจ้งหนี้ 0 0 ก่อนการขนส่งพอสมควร
ใบแสดงรายการหีบห่อ 0 0 ก่อนการขนส่งพอสมควร
ใบรับรองสุขภาพ 1,800 60.00 1-3 วันก่อนการขนส่ง
ใบแสดงแหล่งกำเนิดต้นทาง 500 16.67 1-2 วันก่อนการขนส่ง
ใบรับรองว่าไม่ใช่สินค้าตัดแต่งพันธุกรรม 0 0 ก่อนการขนส่งพอสมควร
ใบตราส่งสิ้นค้า  (ล่วงหน้า) 0 0 1-2 วันก่อนส่ง
ใบตราส่งสินค้า 100 3.33 หลังจากการตรวจปลาที่สนามบิน
 

ทางลูกค้าต้องจัดเตรียมขื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสาร เพื่อใช้ในการกรอกเอกสาร โดย น้ำใส จะจัดส่งไปให้ ทาง อีเมล์ (โดยการสแกน) และ/หรือทางโทรสารทันทีที่เอกสารพร้อม

ค่าระวางสินค้า

ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งสินค้าขนาดใดก็ตาม หรือส่งไปที่จุดหมายปลายทางไกลเท่าใดก็ตาม  จะมีราคาที่กำหนดไว้ตายตัวสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งออกดังนี้

ค่าใช้จ่ายตายตัวในการขนส่งทางอากาศ

รายละเอียด ราคาต่อการขนส่ง
บาท $US
ค่าศุลกากร 350 11.67
ค่าอากร 13 0.43
ค่าออกใบขนส่งสินค้า 100 3.33
ค่าใช้ terminal 140 4.67
เอกสารส่งออก 540 18.00
ค่าบริการขนส่ง 500 16.67
ค่าจัดส่งไปสนามบิน (ไม่เกิน 50 ลัง) 1,300 13.33
รวม 2,943 98.10
Baht/$US = 30
 

แต่ละสายการบิน จะคิดอัตราค่าบริการที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของการขนส่งแต่ละครั้ง โดยปกติ ถ้าขนาดของสินค้าที่ส่งออกมีขนาดใหญ่ขึ้น ค่าระวางต่อกิโลกรัมจะลดลง  นอกจากนี้ ราคาและระยะเวลาในการขนส่งจะต่างกันระหว่างสายการบินที่ต่างกันด้วย และมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยบางสายการบินอาจมีค่าใช้จ่ายเฉพาะอื่นๆที่นอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ดังนั้น ทาง “น้ำใส” จึงไม่สามารถให้ค่าระวางที่ถูกต้องและทันสมัย ได้ใน website นี้

“น้ำใส” ยินดีจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าบนพื้นฐานของราคาในปัจจุบันของสายการบิน โดยขอเวลา 2-3 วันเพื่อให้บริษัทรับขนส่งสินค้าได้ติดต่อประสานงานกับสายการบินที่ลูกค้าระบุมา  หากทางลูกค้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินที่บินไปยังสนามบินนานาชาติปลายทางที่ระบุมาจะเป็นพระคุณยิ่ง