วิจัยและพัฒนาภายใน

วิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาภายในบริษัท Internal R & D

น้ำใสฟาร์ม เชื่อว่าการวิจัยและพัฒนา เป็นกุญแจหลักของการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม ในทุกแง่มุมของระบบที่ใช้ในฟาร์ม แทนที่จะใช้วิธีการลองผิดลองถูก บริษัทจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ ในการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ในฟาร์มจะลงมือก็ต่อเมื่อได้ทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะช่วยลดต้นทุนแต่ยังคงรักษาหรือเพิ่มคุณภาพลูกปลา เพื่อให้งานวิจัยของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี น้ำใสฟาร์ม ได้จ้างนักวิชาการประจำฟาร์มหลายคนและยังร่วมมือกับบริษัทและสถาบันการศึกษาหลายแห่งอีกด้วย

การพัฒนาระบบฟาร์ม

ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ในอดีต การเลี้ยงปลานิลจะมีเพียงแค่นำปลาลงบ่อ ให้อาหารปลา แล้วภายใน 1 ปี ก็จะจับปลา แต่ปัจจุบัน เรามีปลานิลแปลงเพศ มีการใช้จุลินทรีย์ วัคซีน เบตากลูแคน และอาหารเสริม (additives) อีกหลายชนิด การพัฒนาระบบฟาร์มเป็นขบวนการที่มีความต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด ราคาน้ำมัน สภาพอากาศ ตลาดแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และที่ดิน

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือทางด้านอาหารสัตว์ จะพบว่าในตลาดปัจจุบันมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นผลพลอยได้จากโรงงานต่างๆ จำหน่ายมากขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์คือ เพิ่มการใช้วัตถุดิบที่มีความยั่งยืน พร้อมทั้งลดการใช้ปลาป่น ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีปริมาณจำกัด การอนุรักษ์พลังงานและการผสมผสานการปลูกพืชน้ำมัน และต้นไม้ทำฟืน ภายในระบบฟาร์ม ปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกับการใช้เครื่องจักรกลและการใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาทั้งหมดนี้จะต้องพึ่งพาการทุ่มเทจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมมือกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

การเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ใหม่

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา น้ำใสฟาร์มพยายามที่จะเพิ่มสายพันธุ์ปลาที่จัดจำหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งรายได้จากการขายปลานิลอย่างเดียวและเพื่อเพิ่มรายได้ โดยเริ่มขายลูกปลาสวาย (Pangasius hypophthalmus)  ในปี 2550 และขณะนี้ กำลังทำการวิจัยเพื่อที่ขยายฤดูการเพาะและเพิ่มอัตรารอดของลูกปลาสายพันธุ์นี้ ในปี 2552 ได้เริ่มขายลูกปลากระพง ที่สามารถกินอาหารสำเร็จรูปได้ เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงลูกปลาให้อยู่รอดและสร้างระบบเลี้ยงปลาจนโตเต็มที่ ในกระชังโดยใช้อาหารเม็ดชนิดลอยน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเพื่อผลิตปลาหมอเพศเมียที่เจริญเติบโตได้เร็ว เนื่องจากเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศไทยและบังคลาเทศ

การวิจัย เรื่องการเลี้ยง

ถึงแม้น้ำใสฟาร์มจะเน้นการจำหน่ายลูกปลาเป็นหลัก แต่เรายังให้ความสนใจในการเลี้ยงปลาเนื้อมาเป็นเวลานานแล้ว
เนื่องจากจะเป็นการช่วยให้สามารถติดตามผลการเลี้ยงและพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ไปยังลูกค้าของเราได้ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้ทำการเลี้ยงปลานิลแดงจนโตเต็มที่ โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยง ในกระชังและบางครั้งก็เลี้ยงในบ่อเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย ตอนนี้เรามีบ่อที่ปูด้วยพลาสติกอยู่หลายบ่อ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อบ่อให้ได้สิบเท่า พร้อมทั้งปรับปรุงในเรื่องการควบคุมโรค และการเพิ่มรสชาติของเนื้อปลาด้วย ถ้าทำได้สำเร็จ น้ำใสฟาร์มอาจกลายเป็นผู้จัดส่งปลารายใหญ่ในไม่ช้า