การอบรมและฝึกงาน

วิจัยและพัฒนา

บุคลากรที่ฝีกงาน และการฝึกงาน Internships & training

น้ำใสฟาร์มให้การสนับสนุนอย่างมากต่อการสอนนักศึกษา การรับเด็กฝึกงาน และการทำงานวิจัย ในแต่ละปี น้ำใสฟาร์มจะ รับนักศึกษา 10 – 20 คนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศเพื่อฝึกงานด้านการแปลงเพศลูกปลา ส่วนใหญ่นักศึกษาจะมาถึงฟาร์มช่วง มีนาคมหรือเมษายนช่วงปิดภาคการศึกษาและใช้เวลาที่ฟาร์มสองเดือน ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการได้ลงมือทำงานในฟาร์มที่เพาะเลี้ยงเพื่อการค้า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มุ่งจะทำอาชีพด้านเกษตรกรรมสัตว์น้ำ (aquaculture) และเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานแล้ว นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้จัดการของแต่ละฟาร์ม

น้ำใสฟาร์มยังต้อนรับนักศึกษาต่างชาติปีละ 3 ถึง 6 คนอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะมาทำการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือปริญญาเอก ซึ่งจะมาอยู่ประมาณ 3 ถึง 6 เดือนเพื่อหาประสบการณ์ด้านการทำงาน วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจ และทำงานวิจัยเล็กน้อย น้ำใสจะจัดหาเฉพาะที่พักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ไม่จัดหาด้านอาหาร นอกจากนี้จะมีรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ทให้นักศึกษาต่างชาติใช้อีกด้วย คุณ วอเรน เทอร์เนอร์ จะเป็นผู้จัดการดูแลนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้รวมถึงการดูแลเรื่องงานวิจัยอีกด้วย