Broodstock

ผลิตภัณฑ์

ปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

ฟาร์มน้ำใสจะเก็บรักษา แต่ละสายพันธุ์แท้ของปลานิลไว้เพียง 2-3 สาย เท่านั้น  ซึ่งสามรถซื้อได้ตอนเป็นตัวอ่อนว่ายน้ำ (ดูคำอธิบายเรื่องตัวอ่อนว่ายน้ำ) ที่ยังไม่ได้ผ่านการสลับเพศ แต่ละสายจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ต่างกัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีลักษณะสืบสายพันธ์เฉพาะ  บางอย่างที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว เช่น ปลานิลแดงไต้หวัน สาย A อาจโตไว บวกกับ สีดี หรืออาจจะ มีภูมิต้านทานเชื้อแบคเทียเรีย streptococcus บวกไข่ดก เป็นต้น

ทางเราจะติดป้ายอย่างชัดเจนเพื่อบอกสายพนธุ์และสายที่มาของตัวอ่อนว่ายน้ำที่นำไปใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และทางน้ำใสแนะนำลูกค้าว่าควรรักษาสายพันธุ์ตามนี้เพื่อเลี่ยงการเกิดการผสมพันธุ์ในสายโลหิตเดียวกัน  เกษตรกรสามารถนำพ่อพันธุ์ของสายหนึ่งมาผสมกับแม่พันธุ์ของอีกสายหนึ่งได้ แต่ลูกปลาที่ได้จะเอาไปใช้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้ ใช้ได้เพียงเลี้ยงให้โตแล้วขาย หากต้องการซื้อปลาที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้องให้เวลทางน้ำใสประมาณ 1 เดือนเพราะแต่ละสายพันธุ์ต้องใช้เวลาในการผลิตตัวอ่อนว่ายน้ำจากแต่ละสาย ซึ่งปกติไข่ปลาเหล่านี้จะไปรวมกับการผลิตทั่วไป

ทางบริษัทจะคิดค่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทุกครั้งที่ซื้อแต่ละสายพันธุ์ (จะมีการลดราคาหากซื้อมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์) ซึ่งจะบวกเพิ่มเข้าไปในราคาตัวอ่อนว่ายน้ำ และราคาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี้จ่ายเพียงสามปีต่อครั้งเท่านั้น และตัวอ่อนที่เกิดจากสายพันธุ์นี้จะคิดราคาเท่ากับตัวอ่อนว่ายน้ำ

ราคา

ชนิด สายพันธุ์ ราคาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ราคา/ตัวอ่อนว่ายน้ำ 1,000 ตัว
บาท $US บาท $US
นิลลุ่มน้ำไนล์ จิตรลดา 40,000 1,333.33 160 5.33
GIFT 40,000 1,333.33 160 5.33
บิ๊กนิล 60,000 2,000.00 160 5.33
นิลแดง แดงไต้หวัน 60,000 2,200.00 210 7.00
แดงไทย 60,000 2,000.00 210 7.00
บาท/$US = 30

ราคานี้ไม่รวมค่าบรรจุกับค่าขนส่ง  หากต้องการให้เสนอราคาสามารถขอมาได้ (ดูข้อมูลในหัวข้อเรื่องค่าขนส่ง)

นอกจากนี้ สายพันธุ์ บิ๊กนิลเป็นสายพันธุ์ที่ได้มาใหม่จึงมีเพียงสายเดียวในขณะนี้

สั่งได้ขั้นต่ำ = 10,000 ตัว