ปลาพ่อแม่พันธุ์

ผลิตภัณฑ์

ปลาพ่อแม่พันธุ์ Broodstock

น้ำใสฟาร์มจะเก็บรักษาสายพันธุ์ปลานิลไว้เพียงสายพันธุ์ละ 2-3 สาย ซึ่งจำหน่ายได้ตอนเป็นลูกปลาวัยอ่อน (ดูคำอธิบายเรื่องลูกปลาวัยอ่อน) ที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลงเพศ แต่ละสายจะมีพ่อแม่พันธุ์ที่ต่างกัน ซึ่งมีลักษณะสืบสายพันธุ์เฉพาะบางอย่างที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว เช่น ปลานิลแดงไต้หวัน สาย A อาจโตไว บวกกับ สีดี หรืออาจจะ มีภูมิต้านทานเชื้อแบคเทียเรีย streptococcus บวกไข่ดก เป็นต้น ทางเราจะติดป้ายอย่างชัดเจนเพื่อบอกสายพันธุ์และสายที่มาของลูกปลาวัยอ่อนที่นำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ และน้ำใสฟาร์มแนะนำลูกค้าว่าควรรักษาสายพันธุ์ตามนี้เพื่อเลี่ยงปัญหาเลือดชิด เกษตรกรสามารถนำพ่อพันธุ์ของสายหนึ่งมาผสมกับแม่พันธุ์ของอีกสายหนึ่งได้ แต่ลูกปลาที่ได้จะเอาไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้ ใช้ได้เพียงเลี้ยงให้โตแล้วขาย หากต้องการซื้อปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ต้องให้เวลาทางน้ำใสประมาณ 1 เดือน เพราะแต่ละสายพันธุ์ต้องใช้เวลาในการผลิตลูกปลาจากแต่ละสาย ซึ่งปกติไข่ปลาเหล่านี้จะไปรวมกับกระบวนการผลิตลูกปลาแปลงเพศทั่วไป

บริษัทจะคิดค่าใช้สายพันธุ์ทุกครั้งที่ซื้อแต่ละสายพันธุ์ (จะมีการลดราคาหากซื้อมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์) ซึ่งจะบวกเพิ่มเข้าไปในราคาลูกปลาวัยอ่อน และค่าใช้สายพันธุ์นี้จ่ายเพียงสามปีต่อครั้งเท่านั้น และตัวอ่อนที่เกิดจากสายพันธุ์นี้จะคิดราคาเท่ากับลูกปลาวัยอ่อน

ราคา

สาย สายพันธุ์ ราคาคงที่สำหรับสายพันธ์ที่ต้องการ ราคาต่อตัวอ่อน 1,000 ตัว
บาท $US บาท $US
ปลานิลลุ่มน้ำไนล์ กิฟท์ 40,000 1,333.33 160 5.33
บิ๊กนิล 60,000 2,000.00 160 5.33
แม็คนิล 80,000 2,666.67 160 5.33
ปลานิลแดง ปลานิลแดงไทย 60,000 2,200.00 210 7.00
ปลานิลแดงไต้หวัน 60,000 2,000.00 210 7.00
พันธุ์ผสม R2 red 80,000 2,666.67 210 7.00
บาท/$US=30