ปลานิล

ผลิตภัณฑ์

ปลานิล Tilapia

ปลานิลที่น้ำใสฟาร์มผลิต เป็นปลาเพศผู้ล้วน โดยทั่วไปจำหน่ายที่ขนาด 1” (0.25 กรัม) ค่าขนส่งในประเทศไม่สูงนัก เพราะปลาจะถูกบรรจุในถุงๆ ละ 1,000 ตัว และรถกระบะดัดแปลงขนาด 1 ตันสามารถนำส่งปลาได้ถึง 300,000 ตัว ไปยังจุดหมายได้ทุกที่ในประเทศไทย แต่ค่าขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศจะแพงมาก ยกตัวอย่างเช่น การส่งปลาไปยุโรป จะสามารถบรรจุปลาได้เพียง 1,400 ตัวในกล่องที่มีขนาด 60 x 45 x 35 ซม.

เท่านั้น ดังนั้น เพื่อก้าวข้ามปัญหาดังกล่าว น้ำใสฟาร์มจะส่งเป็นลูกปลาวัยอ่อน (post hatchery) ซึ่งสามารถบรรจุได้ถึง 10,000 ตัวต่อกล่อง แล้วส่งในระยะทางที่ใช้เวลาไม่เกิน 40 ชั่วโมง ลูกปลานี้ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการแปลงเพศ แต่ทางฟาร์มจะจัดชุด “ทำด้วยตัวเอง” ประกอบด้วยอาหารแปลงเพศ และกระชัง พร้อมด้วยคู่มือการใช้ ส่งไปให้ด้วย หากฟาร์มใดสนใจซื้อ น้ำใสฟาร์มจะจัดปลาลูกผสมให้เท่านั้น นอกเสียจากว่าจะมีการจ่ายค่า พ่อแม่พันธุ์ ตามสายพันธุ์ที่ต้องการมาให้ก่อน เพราะปลาเหล่านี้จะกลายเป็นปลาคละเพศหากไม่ได้รับอาหารแปลงเพศตามเวลาและอัตราที่กำหนด

น้ำใสฟาร์มผลิตปลานิลหลายสายพันธุ์ด้วยกัน โดยหลักๆ แบ่งเป็นปลานิล (Oreochromis niloticus) กับปลานิลแดง (O. niloticus x O. mossambicus hybrids)  ปลานิลจะโตเร็วกว่าเล็กน้อยและแข็งแรงกว่า โดยเฉพาะช่วงแรกเกิด ส่วนปลานิลแดง จะมีความทนทานต่อน้ำที่มีความเค็มสูงกว่า จึงเหมาะที่จะเลี้ยงบริเวณชายฝั่ง หรือเลี้ยงในกระชังบริเวณปากแม่น้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำตามฤดูกาล

ขบวนการสรรหาและพัฒนาสายพันธุ์ปลา เป็นขบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และความต้องการของโรงฟักไข่ของเราเอง  ปริมาณพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มากมาย (มากกว่า 200,000 ตัว)  เป็นปริมาณที่มากพอที่จะรับประกันว่ามีกลุ่มยีนส์ที่หลากหลาย เพื่อเลี่ยงการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน บางสายพันธุ์ยังคงเป็นที่นิยมมาอย่างต่อเนื่อง เช่นสายพันธ์จิตรลดา เป็นต้น แต่ปลารุ่นนี้จะมีความแตกต่างหลายด้านจากสายพันธุ์ดั้งเดิมเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เนื่องจากมีการคัดพันธุ์ทั้งโดยวิธีทางธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติ (artificial) เช่น สายพันธุ์จิตรลดา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เคยโตเร็วถึงขนาด 250 กรัม เริ่มโตช้าลง ซึ่งส่งผลให้ความนิยมในสายพันธุ์จิตรลดาลดลงในประเทศไทย เพราะผู้บริโภคเรียกร้องปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นๆเรื่อยๆ  ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขโดยการทำการคัดปลาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนได้ปลาทีเจริญเติบโตจนมีขนาดใหญ่ได้เร็ว

อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือปลาสายพันธุ์ GIFT  ซึ่งเดิมทีเป็นสายพันธุ์ปลาที่ตัวเมียวางไข่น้อยหรือแม้แต่ไม่วางไข่เลยก็เป็นได้ ซึ่งมีผลลบทางเศรฐกิจกับฟาร์มที่เพาะพันธุ์ปลาพันธุ์นี้ จึงต้องทำการคัดปลาที่จะมาเป็นพ่อพันธืแม่พันธุ์ เพื่อพัฒนาการวางไข่ให้ดีขึ้น  นอกจากนี้ คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆทางยีนส์เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมของปลา เช่น จะทำการเก็บไข่จากปากของแม่พันธุ์ปลาที่ถูกเลี้ยงใน กระชัง ซึ่งหากปลาตัวไหนมีนิสัยหวาดระแวงก็จะปล่อยไข่ออกจากปากก่อนที่จะเก็บทำให้ไม่มีการสืบทอดยีนส์เหล่านั้นไปยังปลารุ่นต่อไป ดังนั้น ปลารุ่นต่อไปจะปรับตัวเข้ากับการเลี้ยงดูโดยมนุษย์

สำหรับลูกค้าที่มีฟาร์มตั้งอยู่ ห่างจาก ”น้ำใส” เกินกว่า 7 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีอัตราความเสี่ยงเรื่องการเสียชีวิตของตัวอ่อนสูงกว่าลูกค้าที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง “น้ำใส” จะมี “การทดสอบความท้าทาย” (challenge test) ซึ่งจะช่วยในการคัดแยกให้ได้ปลาที่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไกลออกไป  หากท่านอาศัยอยู่ห่างไกลกว่า 7 ชั่วโมง และพบว่าปลายังไม่ทำการทดสอบมาก่อน ขอแนะนำให้ระบุว่าอยากให้ทำ challenge test หากปลาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในการขนส่งเพราะปลามีคุณภาพต่ำ ทางน้ำใสจะชดเชยความเสียหายโดยส่งปลาไปทดแทนหรือคืนเงินให้  ลูกค้าควรเก็บปลาที่เสียชีวิตโดยแช่ไว้ในฟอร์มาลีนและรีบแจ้งความเสียหายมายังแผนกขายให้เร็วที่สุด

ขบวนการสรรหาและพัฒนาสายพันธุ์ปลา
เป็นขบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทั้งความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และความต้องการของโรงฟักไข่ของเราเอง พ่อแม่พันธุ์มากกว่า 200,000 ตัว เป็นปริมาณมากพอที่จะรับประกันได้ว่ามีกลุ่มยีนส์ที่หลากหลาย เพื่อเลี่ยงการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน บางสายพันธุ์ยังคงเป็นที่นิยมมาอย่างต่อเนื่อง เช่นสายพันธุ์จิตรลดา เป็นต้น แต่ปลารุ่นนี้จะมีความแตกต่างหลายด้านจากสายพันธุ์ดั้งเดิมเมื่อหลายปีที่แล้ว เนื่องจากมีการคัดพันธุ์ทั้งโดยวิธีทางธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติ (artificial) เช่น สายพันธุ์จิตรลดา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เคยโตเร็วถึงขนาด 250 กรัม เริ่มโตช้าลง ซึ่งส่งผลให้ความนิยมในสายพันธุ์จิตรลดาลดลงในประเทศไทย เพราะผู้บริโภคเรียกร้องปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขโดยการทำการคัดปลาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนได้ปลาที่เจริญเติบโตจนมีขนาดใหญ่ได้เร็ว อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือปลาสายพันธุ์ GIFT ซึ่งเดิมทีเป็นสายพันธุ์ปลาที่ตัวเมียวางไข่น้อยหรือแม้แต่ไม่วางไข่เลยก็เป็นได้ ซึ่งมีผลลบต่อฟาร์มที่เพาะพันธุ์ปลาพันธุ์นี้ จึงต้องทำการคัดปลาที่จะมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ เพื่อพัฒนาการวางไข่ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทางยีนส์เพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมของปลา เช่น จะทำการเก็บไข่จากปากของแม่พันธุ์ปลาที่ถูกเลี้ยงในกระชัง ซึ่งหากปลาตัวไหนมีนิสัยหวาดระแวงก็จะปล่อยไข่ออกจากปากก่อนที่จะเก็บทำให้ไม่มีการสืบทอดยีนส์เหล่านั้นไปยังปลารุ่นต่อไป ดังนั้น ปลารุ่นต่อไปจะปรับตัวเข้ากับการเลี้ยงดูโดยมนุษย์

สำหรับลูกค้าที่อยู่ห่างจากน้ำใสฟาร์ม เกินกว่า 7 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีความเสี่ยงเรื่องการตายของลูกปลาสูงกว่าลูกค้าที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียง น้ำใสฟาร์มจะมี”การทดสอบความแกร่ง” (challenge test) ซึ่งจะช่วยคัดแยกให้ได้ปลาที่แข็งแรงพอที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่ไกลออกไป หากท่านอาศัยอยู่ห่างไกลกว่า 7 ชั่วโมง และพบว่าปลายังไม่ทำการทดสอบมาก่อน ขอแนะนำให้ระบุว่าอยากให้ทำ challenge test หากปลาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในการขนส่งเพราะปลามีคุณภาพต่ำ ทางน้ำใสจะชดเชยความเสียหายโดยส่งปลาไปทดแทนหรือคืนเงินให้ ลูกค้าควรเก็บปลาที่เสียชีวิตโดยแช่ไว้ในฟอร์มาลีนและรีบแจ้งความเสียหายมายังแผนกขายให้เร็วที่สุด

ปลาบางสายพันธุ์อาจมีข้อบกพร่องโดยตัวมันเองที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการคัดเลือกซึ่งทางน้ำใสอาจเลิกผลิตปลาเหล่านั้น ตัวอย่างที่เห็นได้คือการที่เลิกผลิตสายพันธุ์ขาวมาเลเซียนซึ่งแม้จะเจริญเติบโตได้เร็วและมีรูปร่างที่ดี แต่ปลาจะอ่อนแอและไม่ค่อยรอด น้ำใสฟาร์ม จะแสวงหาสายพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพเหนือกว่าขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมาทดแทนหรือเสริมสายพันธุ์ที่มีอยุ่แล้วของบริษัท หากผู้ใดมีข้อมูลหรือต้องการจัดส่งพ่อแม่พันธุ์ให้ทางบริษัท จักขอบคุณเป็นอย่างมาก